image

 Levensmotieven volgens het Reiss Profile®

Ieder levensmotief is een prestatiedrijfveer

De 16 levensmotieven volgens het Reiss Profile® zijn fundamentele psychologische motieven die de persoonlijkheid van een volwassene beschrijven. Afhankelijk van de ontwikkeling van de motieven kan men zien, waarnaar iemand streeft, wat voor hem/haar werkelijk belangrijk is, hoeveel iemand daarvan nodig heeft en waar hij/zij een gevoelsdiepte (emotie) ervaart die bevredigend is.

Het levensmotief "Status" laat bijvoorbeeld zien, hoeveel respect en achting men voor iemand heeft die een bepaalde sociale status inneemt en waarvan men het waard vindt om deze na te streven. Personen die op status gericht zijn, willen zich met een hoge sociale status identificeren en uiten dit door middel van kleding, gedrag, titel etc. Daarentegen hebben mensen met een levensmotief "Status" dat slechts zwak tot uitdrukking komt, behoefte aan maatschappelijke gelijkheid. Ze respecteren mensen om wat ze doen, en niet om hun hoge afkomst of om hun maatschappelijke titel.

Hoe het streven naar status een beslissend prestatiebeginsel voor het eigen gedrag wordt, kon met het Reiss Profile® voor de eerste keer psychologisch vastgesteld worden.

Daarbij geldt: Doorslaggevend voor prestatie en succes is de overeenstemming tussen de profilering van het motief en de mogelijkheid om deze ten volle te ontplooien.

De 16 levensmotieven bij elkaar in één oogopslag:

Macht    Het levensmotief macht verschaft informatie over het feit of iemand het leiding geven/verantwoordelijk zijn belangrijk vindt, of eerder belang hecht aan het uitvoeren van een dienst.

Onafhankelijkheid Het levensmotief onafhankelijkheid geeft er een verklaring voor, hoe iemand zijn relaties binnen de aspecten autonomie of verbondenheid met andere mensen vormgeeft.

Nieuwsgierigheid  Het levensmotief nieuwsgierigheid verklaart welk belang het thema "kennis" voor iemand in het leven heeft en met welk doel hij kennis verwerven wil.

Erkenning het levensmotief erkenning verklaart, door "wie" of door "wat" iemand zijn positief zelfbeeld opbouwt.

Orde De ontwikkeling van het levensmotief orde toont aan hoeveel gestructureerdheid of flexibiliteit iemand in zijn leven nodig heeft.

Sparen/verzamelen  Het levensmotief sparen/verzamelen stamt in zijn evolutionaire equivalent van het "aanleggen van voorraden". De profilering laat zien, hoeveel het voor iemand in emotioneel opzicht betekent, dingen te bezitten.

Eer  Bij het levensmotief eer gaat het erom of iemand ernaar streeft, trouw te zijn aan principes, of eerder doelgericht handelt.

Idealisme  Het levensmotief idealisme bekijkt het altruïstische deel van de moraliteit en informeert over het belang van verantwoording met betrekking tot eerlijkheid en sociale gerechtigheid.

Relaties Bij het levensmotief relaties wordt het belang van sociale contacten beschreven. Hierbij speelt de kwantiteit van de contacten een beslissende rol.

Gezin Het levensmotief gezin informeert over het belang dat het thema zorgzaamheid (m.b.t. de eigen kinderen) voor iemand heeft.

Status Bij het levensmotief status gaat het om de wens om ofwel in elitaire zin "herkenbaar anders" te zijn, of om onopvallend en net als de anderen te zijn.

Wraak/strijd Bij het levensmotief wraak/strijd gaat het in het bijzonder om het aspect van vergelijking met anderen. Daar komen ook de thema's agressie en vergelding enerzijds en harmonie en het vermijden van conflicten anderzijds bij.

Eros Eros als levensmotief geeft informatie over het belang van zinnelijkheid in het leven van een mens. Daar horen naast sexualiteit ook alle andere aspecten van zinnelijkheid bij (vb. design, kunst, schoonheid).

Eten Het levensmotief eten vraagt naar de betekenis die eten als doel op zichzelf voor iemand heeft, d.w.z. hoeveel het genot dat men beleeft aan eten bijdraagt aan de tevredenheid met het leven.

Lichamelijke activiteit  Het levensmotief lichamelijke activiteit vraagt naar het belang dat lichamelijke activiteit (werk of sport) voor de levenstevredenheid heeft.

Emotionele rust Het levensmotief emotionele rust kan ook omschreven worden met emotionele stabiliteit, en vraagt naar de betekenis die stabiele emotionele verhoudingen hebben voor de levenstevredenheid.

Contact opnemen

John Delnoy
Tel:+31 6 20542186
E-Mail:office@reissprofile.eu